Katimayiuyukhaq – uuktuquiyut uuktuqtukhanik

Maajji 22, 2018
Ataniqarviqaqhutik Iqalungni, Nunavut, Nunavunmi Nanminiqaqtunut Atukkirvik (NBCC), atukkirviuvlutik ukiuqtaqtumi pidjutikhanut, pivagait atukkiudjutikhat nunamiutanut nanminiqaqtunut Nunavunmi.  NBCC-kut piqaqtut 53-nik atukkikpaktunik ikayuqtiuyut akiqaqhutik angiyumik $25 million tamaini nunami.  

NBCC-kut nunami kuapaliisiuyut ukununga Nunavut Kavamangat (GN), munariyauyuq Katimayiuyunit aulavlutik ilikkuuqtut ahikpanit GN-kunit.  Katimayiuyukhat tikkuaqtauhimayut Ministanganit NBCC-kut malikhugu maliktakhat talvani Nunavunmi Nanminiqaqtunut Atukkirvik Maligaq.  

Katimayiuyukhat katitlugit ikitqiyaungittumik 7-nit katimayiuyunut amigaitqiyaungittumiklu 12-nik katimayiuyunik.  Katimayiuyut tikkuaqtauvaktut hivituniinni qaangiutihimaittumik pingahuni ukiungit Ministanganit NBCC-kut. Tadja, hitamat 8-nit katimayiuyut nunataaqatauhimayut ikayuqtiqaqhutik tamainit pingahunit avikturviinnit Nunavunmi.

Ministagiyaat tadja piliktait uuktuutikhat inungnit ilauyumayunut Katimayiuyuni.  Inuit ilauyumayut Katimayiuyuni tunihiyukhauyut uuktuutikhamingnik titiraqarvianut naunaikhimayumut ataani.

Ministangat qiniqhiayukhaq inungnik aallatqiinik ayuittiaqhimayanginnik aallatqiinguyuniklu havaaqaqhimayunut ihumavaktunut piyakhanik, hivuliqtiudjutikhanik, ikayuqpiarumayunik nakuukpiaktunik ikayuutikhanik Katimayiuyunut NBCC-kunullu. 

Ihumagilluaqniaqtait inuit ayuiqhimayut aulapkaivlutik nanminiqaqtunik inuillu havaaqaqhimayut Nanminiqaqtunut Aulapkaidjutikhanut, Maniliqiyikyuanut, Maniliqidjutikhanut Maniliqivaktut, Havaktuliqiyikkut Munarihimayut, Pivalliadjutikhanut, Kavamaliqinikkut Aulapkaidjutikhanut.  Nunataaqatauhimayut uuktuquyauyut. 


Ilauyumayut inuit tunihitquyait titiqqihimayumik taaffumungalu havarihimapaktamingnut naunaitkutikhamik qaritauyakkut tuyuklugu, naunaiklugit ayuiqhimayatik, havakhmayamingnut naunaitkutit, ayuiqhimayait ihuaqtullu ikayuutikhat ikayuutiginiaqtatik Katimayiuyunut qaangiktinnagu Qitiqqauyaqvia 20, 2018 taffumunga Ataniqpakyuaq, Nunavunmi Nanminiqaqtunut Atukkirvik, talvani pma@nbcc.nu.ca.