ᑲᑎᒪᔨ – ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᖁᔨᓂᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ
ᓄᓇᕗᑦ
 
ᑐᑦᑕᕐᕕᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ (NBCC), ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐱᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ 53-ᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᐅᕗᖅ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $20 ᒥᓕᐊᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ.
 
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᑎᒥᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓪᓗᑎ ᐊᐅᓚᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᑲᒪᔪᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓐᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐱᖁᔭᖓᑦ.
 
ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ 7 ᑐᖔᓂᐅᙱᑦᑐᖅ 12 ᐅᖓᑖᓂᐅᙱᑦᑐᕐᓗ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᑕᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᖅᑯᑦᑎᖏᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓐᓂᑦ. ᒫᓐᓇ, ᑎᓴᒪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ 8-ᓂᒃ ᓄᓇᕘᑖᖃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
 
ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᖁᔨᕗᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐆᑦᑐᖃᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᒧᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ.
 
ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐱᔪᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓕᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑐᓂᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐱᔪᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᑲᔪᖏᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒥᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔨᓐᓄᑦ.
 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑉᐸᑕ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑰᑉᐸᑕ ᓇᖕᒥᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐅᕙᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. ᓄᓇᕘᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔭᐅᒻᒪᕆᒃᐳᑦ.
 
ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᒍᒪᔪᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᖃᖁᔭᐅᕗᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᒥᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᐅᕈᑎᒥᓂᒡᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᑯᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᒃᑑᑎᔪᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᑕᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕ 8, 2019 ᑐᖔᓂᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓐᓂᑦ, ᐅᕗᖓ ceo@nbcc.nu.ca.
ᑐᑦᑕᕐᕕᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ (NBCC), ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐱᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ 53-ᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᐅᕗᖅ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $20 ᒥᓕᐊᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ.
 
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᑎᒥᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓪᓗᑎ ᐊᐅᓚᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᑲᒪᔪᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓐᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐱᖁᔭᖓᑦ.
 
ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ 7 ᑐᖔᓂᐅᙱᑦᑐᖅ 12 ᐅᖓᑖᓂᐅᙱᑦᑐᕐᓗ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᑕᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᖅᑯᑦᑎᖏᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓐᓂᑦ. ᒫᓐᓇ, ᑎᓴᒪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ 8-ᓂᒃ ᓄᓇᕘᑖᖃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
 
ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᖁᔨᕗᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᒪᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐆᑦᑐᖃᑕᐅᔪᒪᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍᑦ ᑐᕌᕈᑎᒧᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ.
 
ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐱᔪᒪᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓕᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑐᓂᒃ, ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐱᔪᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᑲᔪᖏᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᕐᒥᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔨᓐᓄᑦ.
 
ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑉᐸᑕ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑰᑉᐸᑕ ᓇᖕᒥᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐅᕙᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. ᓄᓇᕘᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᖁᔭᐅᒻᒪᕆᒃᐳᑦ.
 
ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᒍᒪᔪᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᖃᖁᔭᐅᕗᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᒥᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᐅᕈᑎᒥᓂᒡᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ, ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ, ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᑯᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᒃᑑᑎᔪᑦ ᐊᑐᕋᔭᖅᑕᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕ 8, 2019 ᑐᖔᓂᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᓐᓂᑦ, ᐅᕗᖓ ceo@nbcc.nu.ca.